پیشگیری

پيشگيری از سرايت HIV
 
.
این بخش شامل قسمتهای مختلف زیر است
– اصول پیشگیری
– الفبای پیشگیری
– تماسهای شغلی
– احتیاط ها برای مشاغل بهداشتی و درمانی
– پیشگیری پس از مواجهه
..
.
.
.
line