برای بیماران

داشتن نگاه مثبت به زندگی، جایگاه مهمی در زندگی شخص آلوده به HIV دارد. در صورتی که شما آلوده به HIV هستید، توصیه های ارایه شده از سوی کارشناسان را، برای مراقبت از خود مطالعه کنید و سعی کنید آنها را در زندگی خود اعمال کنید.
.
.
این بخش شامل قسمتهای متنوعی به شرح زیر می باشد:
مراقبت از فرد آلوده در منزل
توصیه هایی برای افراد آلوده
توصیه هایی به مراقبت کنندگان
راهنمای تغذیه
بهداشت تغذیه
سایر بیماری های مرتبط
سل
هپاتیت سی
.
.
For all HIV-infected individuals:
CD4 counts every ۳۶months
Viral load tests every ۳۶months and 1 month following a change in therapy
PPD
INH for those with positive PPD and normal chest radiograph
RPR or VDRL
Toxoplasma IgG serology
Hepatitis serologies: hepatitis A antibody, hepatitis B surface antigen, hepatitis B surface antibody, hepatitis B core antibody, hepatitis C antibody
Pneumococcal vaccine
Inactivated influenza vaccine in season
Hepatitis A vaccine for those without immunity to hepatitis A.
Hepatitis B vaccine for those who are hepatitis B surface antigen and antibody negative. (Use 40 mcg formulation at 0, 1, and 6 months; repeat if no immunity 1 month after three-shot series.)
Tetanus/diphtheria vaccine
Human papillomavirus vaccine for HIV-infected women age 26 years or less.
Haemophilus influenzae type b vaccination
Papanicolaou smears every 6 months for women
Consider anal swabs for cytologic evaluation
For HIV-infected individuals with CD4 < 200 cells/mcL:
Pneumocystis jiroveci prophylaxis
For HIV-infected individuals with CD4 < 75 cells/mcL:
Mycobacterium avium complex prophylaxis
For HIV-infected individuals with CD4 < 50 cells/mcL:
Consider CMV prophylaxis