آموزش جنسی

آموزش جنسی

دانش صحيح  /  HIV Facts

پندارهای غلط  /  HIV Myths

فرزندان شما پس از فراگرفتن مسایل جنسی، با آگاهی بهتری در محيط جامعه رشد می کنند.

شما با صلاحيت ترين شخصی هستيد که می توانيد مسایل جنسی را به فرزندانتان آموزش دهيد.

اگر شما به فرزندانتان مسایل جنسی را آموزش ندهيد ممکن است از طريق اشخاص ناباب با اين مسايل آشنا شوند.

فرزندان ما با شناختن مسايل جنسی به راه فساد کشيده می شوند !!

در جامعه ما عرف نيست که با فرزندان مان درباره اين مسايل گفتگو کنيم !!

فرزندان ما اجازه ندارند که پيش از ازدواج با مسايل جنسی آشنا شوند !!

مثالهایی از ترس وابسته به ایدز / انگ و برچسبها:

ترس از ایدز