علائم بالینی و اچ ای وی:

این بخش شامل قسمتهای زیر است:
– علائم بالینی
– تشخیصهای افتراقی
– علائم سرماخوردگی