تصاویر و پوسترها

 

تصاویری با موضوع ایدز:

.
i< <   click here for Visual AIDS …!  > > i
.
.تصاویری با موضوع ایدز

 پوسترهایی با موضوع ایدز:

 
.پوسترهایی با موضوع ایدز
.

بازیهایی با موضوع ایدز:

  https://www.avert.org/learn-share/quizzes